Chem-Tech Korrotech - 5 liter

Kategori:

Chem-Tech Korrotech - 5 liter

849kr

Produktinformasjon

Korrotech er et tilnærmet pH nøytralt og særdeles effektivt hjelpemiddel for fjerning

av bremsestøv, piggdekkstøv og annen forurensing på lakk og felger forårsaket av metallpartikler.

De aktive ingrediensene i Korrotech løser effektivt opp metallforurensinger og får de til å løsne fra lakk og andre overflater.

Korrotech fungerer best på rene overflater, og vi anbefaler derfor å vaske/spyle kjøretøyet godt før bruk. Kan brukes både på tørre og våte overflater.

Benyttes ufortynnet.

Spray Korrotech på de forurensede områdene og vent 5-10 minutter avhengig av forurensningsgrad og

lufttemperatur. Spyl deretter kjøretøyet godt med høytrykk.

Må ikke brukes på varme flater eller sterkt sollys.

Påse at kjøretøy, felger etc. er avkjølt før bruk.3

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel – H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P333 + P31 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Relaterte produkter

0
    0
    Din handlekurv
    Din handlevogn er tomReturner til nettbutikken